© 2019 designed by NOVITZKY

GŁÓWNY ORGANIZATOR

BKEV

info@varsopolis.pl

+48 501 020 578

  • FACEBOOK VARSOPOLIS
  • TWITTER VARSOPOLIS
  • INSTAGRAM VARSOPOLIS
bkev_logo_napis_black.png

 

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w VARSOPOLIS

1. ORGANIZATOR

1.1. Organizatorem pierwszej edycji rajdu turystycznego pn. „VARSOPOLIS CLASSIC RALLY” (dalej „Rajd”) jest Piotr Piasecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „BKEV Piotr Piasecki”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pogonowskiego 30, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer NIP: 727-247-01-66, numer REGON: 100066355, (dalej „Organizator”).

 

2. CELE RAJDU

 

2.1. Przypomnienie dziedzictwa przedwojennych wyścigów ulicznych i rajdów samochodowych w Warszawie, z których ostatni odbył się w 1938 roku oraz celebracja najlepszych tradycji przedwojennej polskiej motoryzacji z pięknem stolicy Polski w tle.

2.2. Wyłonienie zwycięzców Rajdu (bez podziału na poszczególne klasy) w konkurencji samochodów w klasie PRE-1975, przy czym datą graniczną produkcji jest dzień: 31 grudnia 1975 roku.

2.3. Podczas Rajdu zostanie przeprowadzony Konkurs Elegancji z oddzielną klasyfikacją.

 

3. UCZESTNICTWO

 

3.1. Uczestnikami Rajdu są w konkurencji indywidualnej kierowca oraz pilot pojazdu zabytkowego tj. wyprodukowanego do 1975 roku włącznie (data graniczna to 31 grudnia 1975 roku).

3.2. Organizator zastrzega, że zgłaszający pojazd do Rajdu musi należeć do załogi uczestniczącej w Rajdzie tj. jest kierowcą pojazdu lub pilotem.

3.2. Jeżeli kierowca nie jest właścicielem pojazdu, Organizator wymaga pisemnej zgody właściciela pojazdu na udział kierowcy w Rajdzie.

3.2. Po konsultacji z Organizatorem istnieje możliwość dopuszczenia samochodów nowszych.

3.3.  Pasażerowie są osobami towarzyszącymi i nie powodują otrzymania dodatkowych punktów.

3.4. Pojazdy wg punktu 3.1. muszą mieć oryginalny licznik kilometrów oraz prędkościomierz

zamontowany jedynie w oryginalnym miejscu na desce rozdzielczej.

 

4. ZGŁOSZENIA

 

4.1. Udział w Rajdzie należy zgłosić zgodnie z informacjami na stronie Organizatora www.varsopolis.pl. Zapisy rozpoczną się 1 maja 2019 roku.

4.2. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kierowcy, jego adres e-mail oraz telefon oraz imię i nazwisko pilota, markę i typ pojazdu, rok produkcji oraz zdjęcie pojazdu w rozdzielczości minimalnej 300 dpi.

4.3. Zgłaszający pojazd w Rajdzie wyraża zgodę na opublikowanie zdjęcia oraz danych pojazdu na stronie Organizatora www.varsopolis.pl a jeśli zgłaszający nie jest właścicielem pojazdu, Organizator wymaga pisemnej zgody właściciela pojazdu na taką publikację.

4.4. Zgłoszenie powinno zostać przesłane za pośrednictwem modułu dostępnego na stronie Organizatora www.varsopolis.pl

4.5. Uczestnicy, którzy zgłosili swój udział zgodnie z pkt. 4.1., a nie otrzymali odmowy od Organizatora, automatycznie są upoważnieni do udziału w Rajdzie.

4.6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń, np. może poprosić o przesłanie dodatkowych zdjęć lub dokumentów pojazdu oraz bezpośredni, telefoniczny kontakt z właścicielem pojazdu.

4.7. Przyjęcie zgłoszeń w terminie krótszym niż 15 dni przed datą rozpoczęcia Rajdu uzależnione jest od decyzji organizatora.

4.8. Ze względu na posiadane warunki Organizator może ograniczyć liczbę uczestników Rajdu.

4.9. Uczestnicząc w Rajdzie, zarówno kierowca, jak i pilot Pojazdu wyrażają zgodę na publikację materiałów foto i video z Rajdu ze swoim udziałem, które przez Organizatora będą wykorzystywane do komunikacji i promocji Rajdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres 12 miesięcy od daty Rajdu, na wszystkich znanych w dacie Rajdu polach eksploatacji.

 

5. WPISOWE

 

5.1. Równocześnie ze zgłoszeniem udziału w Rajdzie każdy zgłaszający wpłaca na konto Organizatora wpisowe za udział załogi w Rajdzie.

5.2. Dane konta Organizatora: BKEV Piotr Piasecki, ul. Pogonowskiego 30, 01-564 Warszawa, mBank 88 1140 2017 0000 4102 0470 7495, z dopiskiem: „Varsopolis”.

5.3. Jeżeli dokonującym wpłaty jest ktoś inny niż kierowca, Organizator wymaga podania w opisie przelewu imienia i nazwiska kierowcy.

5.4. Wysokość wpisowego wynosi 350 PLN.

5.5. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują bezpłatnie:

– parking

– dokumentację dotyczącą Rajdu (zdjęcia, Itinerer, mapę, katalog pojazdów)

– wstęp do strefy VIP

– catering

5.6. Organizator nie zwraca wpisowego za każdą nieobecną, a wcześniej zgłoszoną załogę.

 

6. PRZEBIEG IMPREZY

 

6.1. Aktualny regulamin Rajdu musi być dostępny u Organizatora.

6.2. W dniu Rajdu każdy członek załogi składa czytelny podpis pod jednym egzemplarzem Regulaminu, przed rozpoczęciem Rajdu.

6.3. Organizator ma prawo przeprowadzić ocenę stanu technicznego pojazdu, przed startem w Rajdzie, przez uprawnioną komisję.

6.4. Komandor Rajdu ma prawo dyskwalifikacji zawodnika nieprzestrzegającego zasad ruchu

drogowego, regulaminu Rajdu i stanowiącego tym samym niebezpieczeństwo dla innych zawodników lub osób trzecich.

6.5. Trasa Rajdu składa się z jazdy okrężnej podzielonej na odcinki zakończone punktami  kontroli czasu (PKC).

6.6. Szczegółowy opis trasy Rajdu oraz zadań do wykonania znajduje się Itinererze lub mapie, którą każda załoga otrzymuje przed startem w Rajdzie.

6.7. Podczas rajdu może odbyć się próba sprawności kierowania pojazdem (SZ), której opis i

szczegółową punktację uczestnik Rajdu musi otrzymać do wglądu najpóźniej przed startem do próby.

6.8. Konkurs Elegancji polega na ocenie zgodności wyglądu załogi z rocznikiem pojazdu oraz estetycznym wyglądem pojazdu.

6.8 Rajd może obejmować Punkty Kontroli Przejazdu (PKP). W miejscach tych Organizator może wprowadzić inne dodatkowe zadania.

6.9. Rajd może obejmować inne punkty kontrolne określone przez Organizatora przed startem. Każdy uczestnik otrzymuje przed wykonaniem zadania specjalnego opis tego zadania i jego szczegółową punktację, zgodnie z pkt. 6.6.

6.10. Rajd może obejmować bezobsługowe PKP, szczegółowo opisane w materiałach rajdowych.

 

7. UWAGI DODATKOWE

 

7.1. Łączne spóźnienia podczas Rajdu nie mogą przekroczyć 20 minut.

7.2. Przekroczenie spóźnienia o 20 minut powoduje otrzymanie maksymalnej liczby punktów ujemnych za Rajd.

7.3. Za każdą minutę spóźnienia liczony jest 1 punkt ujemny.

7.4. PKC, PKP i meta są czynne przez 20 minut po regulaminowym czasie przejazdu ostatniego uczestnika Rajdu.

7.5. Zalecana kolejność wykonywania zadań i prób odbywa się wg kolejności numerów startowych oczekujących na zadanie.

7.6. Oczekiwanie z winy Organizatora na wykonanie zadania lub próby ponad 3 minuty powoduje neutralizację czasu, którą uczestnik automatycznie rozlicza wg dokonanej poprawki.

7.5. Dodatkowy czas, niezbędny do wykonania zadań i prób nieliczonych w punktacji Rajdu (np. zwiedzanie obiektów), nie może wchodzić w regulaminowy czas przeznaczony na Rajd.

7.6. Uczestnik zobowiązany jest do przejechania trasy Rajdu wg otrzymanego od organizatora Itinerera lub mapy i zaliczenia wszystkich prób i zadań w kolejności wymienionej w Karcie Drogowej.

7.7 Holowanie pojazdu podczas Rajdu skutkuje otrzymaniem maksymalnej liczby punktów ujemnych za zadania lub próby, których uczestnik nie wykonał z powodu holowania.

 

8. PUNKTACJA

 

8.1. Uczestnicy Rajdu klasyfikowani są punktami ujemnymi.

8.2. Komisja Techniczna Organizatora ma prawo sprawdzić posiadanie dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy, ubezpieczenia OC/NW. W przypadku braku jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów lub gdyby dokument był nieważny, uczestnik nie zostaje wówczas

niedopuszczony do udziału w Rajdzie.

8.3. Za stwierdzone rażące usterki techniczne i odstępstwa od oryginału pojazdu może być przyznanych do 10 pkt. ujemnych.

8.4. Za każdą nieprawidłowo wykonaną próbę lub zadanie może być przyznanych do 10 pkt. ujemnych.

8.5. Za przekroczenie przepisów ruchu drogowego podczas całego Rajdu może być przyznanych do 10 pkt. ujemnych, jednak za jeden przypadek nie więcej niż 3 pkt. ujemne.

8.7. Przekroczenie limitu spóźnień powoduje otrzymanie 100% punktów ujemnych, które można było uzyskać w Rajdzie (łącznie z maksymalną ilością punktów za spóźnienie).

8.8. Dolicza się punkty ujemne w zależności od roku produkcji pojazdu po 0,3 pkt.za każdy rok powyżej 1900 roku. np. 1920 r. 20×0,3 pkt. = 6 pkt. 1967 r. 67×0,3 pkt. = 20,1 pkt.

8.9. Zawodnik otrzymuje 20 punktów ujemnych za opuszczenie próby lub zadania.

8.10 Za każdą minutę wcześniejszego lub późniejszego wjazdu na PKC przyznany zostaje 1 punkt ujemny.

8.11. Za ominięcie bezobsługowego PKP (patrz pkt. 6.10) może być przyznanych do 3 pkt. ujemnych, jednak łącznie nie więcej niż 10 pkt. ujemnych w całym Rajdzie.

 

9. NAGRODY

 

9.1. Uczestnicy otrzymają od Organizatora Rajdu nagrody:

a) za zajęcie pierwszego miejsca w Rajdzie (załoga)

b) za zajęcie miejsc od 2 do 3 w Rajdzie (załogi)

c) za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie Elegancji

 

9.2. Nagrody zostaną ujawnione przez Organizatora w dniu rajdu.

 

10. WYJAŚNIENIA I UWAGI

 

10.1. Prawidłowy przejazd trasy Rajdu, odpowiedzi na pytania i zadania specjalne winny być wywieszone nie później niż 30 minut po regulaminowym czasie przejazdu ostatniego uczestnika.

10.2. Organizator nie dopuszcza w Rajdzie prób, których punktacja zależy od osób trzecich, poza załogą.

10.3. Czas na wyjaśnienia i odwołania odnośnie wyników wynosi 30 minut od chwili wywieszenia wyników przez Organizatora Rajdu.

 

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

11.1. Uczestnik Rajdu może startować tylko w pojeździe posiadającym bieżące dopuszczenie do ruchu drogowego.

11.2. Uczestnik jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie pojazdu w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) i pasażerów od NW.

11.3. Na trasie rajdu kierowcą może być tylko osoba zgłoszona jako kierowca w Karcie Drogowej.

11.4. Uzupełnieniem niniejszego Regulaminu może być komunikat Organizatora dotyczący:

– programu Rajdu

– poszczególnych zadań i innych zapisów, nie stojący w sprzeczności z niniejszym Regulaminem

11.5. Pisma, instrukcje i komunikaty Organizatora Rajdu, wręczone uczestnikom przed startem do Rajdu oraz zadania w Rajdzie stanowią nieodłączną część Rajdu.

11.6. Przyjęcie przez uczestnika „Karty Drogowej” jest równoznaczne z akceptacją udziału w Rajdzie i podporządkowaniem przepisom niniejszego Regulaminu.

11.7 Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Jury Rajdu, w którym Komandor Rajdu ma decydujący głos.